Villkor uthyrning

Villkor för uthyrning

Här hittar du villkoren för att hyra skyliften. Genom att skriva under avtalet godkänns villkoren.

Hyresvillkor Skylift

Allmänt:

Dessa hyresvillkor gäller skylift OMME 1050 och träder i kraft vid ögonblicket liften överlåts åt hyrestagaren. Eventuell ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

Om Skyliften:

Skyliften har genomgått obligatoriska besiktningar och är utförda av fackman. Uthyraren ansvarar för att dessa besiktningar är gjorda.

Skyliften är och förblir uthyrarens egendom och får inte användas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar uthyrarens äganderätt. Hyrestagaren får inte märka eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande.

Skyliften får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilken den är avsedd. Skylift med teleskop får inte användas vid sandblästring då det kan medföra skador.

Skyliften får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än den till uthyraren angivna, eller användas av annan än hyrestagaren.

Hyrestid, avhämtning och återlämning:

Hyrestiden räknas från och med den dag då liften avhämtas till och med den dag liften återlämnats. Om bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till den dag liften återlämnats.

Skyliften skall avhämtas och återlämnas vid uthyraren, om inget annat överenskommits.

Vid återlämnandet skall liften vara väl rengjord och i samma skick som när den avhämtades, med beaktande för normalt slitage. I annat fall är uthyraren berättigad att låta utföra nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.

Hyrestagaren får inte utan uthyrarens skriftliga godkännande låta annan använda skyliften, hyra ut skyliften i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan.

Hyra debiteras enligt prislista. Betalningen sker med faktura, betalningsvillkor 14 dagar.

Skötsel och användning:

Uthyraren svarar för liftens vård och underhåll då den inte är uthyrd. Hyrestagaren ska undersöka liftens skick och meddela om möjliga defekter omedelbart.

Reparation av skylift får inte ske utan uthyrarens medgivande. Skulle behov av reparation uppkomma skall hyrestagaren informera uthyraren snarast.

Uthyraren har rätt att under hyrestiden besikta hyresobjektet.

Endast myndig person äger rätt att använda liften. Instruktioner finns och medföljer liften. Instruktioner och handledning kan även fås av uthyraren. Instruktionerna skall följas.

Ansvar och försäkring:

Uthyraren håller skyliften helförsäkrad.

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för samtliga skador som inte utgör normalt slitage samt för förlust av hyresobjektet.

Skada skall genast anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Skylift som skadats så att den inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnad.

Hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada som liften tillfogar person eller egendom samt åligger det hyrestagaren att hålla uthyraren skadelös.

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man. Hyrestagaren ansvarar för all skada, d v s såväl person & sakskador, följdskador som ren förmögenhetsskada som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftstörning eller användning under hyrestiden.

Hyrestagaren ansvarar vid stöld eller skadegörelse av hyresobjektet för att detta omedelbart meddelas uthyraren och polisanmäls. Efter polisanmälan ska en kopia av denna sändas till uthyraren.

Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av trafik – och parkeringsbestämmelser som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare.

Uthyraren ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av stillestånd eller driftavbrott. Ej heller ersätts hyrestagaren för utebliven inkomst på grund av fel på skyliften.

Om hyrestagaren bryter mot ovannämnda hyresvillkor, har uthyraren rätt att avbryta hyresförhållandet och hämta liften.

 

 

Hyreskontrakt Skylift

Långarsbo

Östervåla

Ring mig

0703 32 92 01

 

Innehar FA-skattsedel.

Tillämpar fakturering för betalning.

Dela på Facebook